Informationssäkerhet

Din grund för tryggad informationshantering.

En trygg grund

Vi levererar pålitliga, effektiva tjänster och lösningar så att du, som vår kund kan bygga och upprätthålla en säker informationshantering över tiden och därmed bedriva din verksamhet med förtroende.

Vår erfarenhet och kompetens gör oss till en pålitlig partner. Tillsammans bygger vi en stark grund för framgångsrik informationshantering och skydd av känslig information i din verksamhet. Ta kontakt med oss idag för att ta din informationssäkerhet till nästa nivå.

Driv och utveckla din verksamhet

Ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete bedrivs systematiskt, långsiktigt och genom en förankrad säkerhetskultur där varje medarbetare och roll bidrar och känner ansvar.

Tänk på att:

 • Identifiera och ha kontroll över skyddsvärda tillgångar
 • Uppdatera er kring lagar och regelverk samt praxis
 • Arbeta strukturerat enligt fastställd plan och mål
 • Ha en genomarbetad och testad kontinuitetsplan och arbeta aktivt med er incidenthantering
 • Ha kontroll över alla steg i leveranskedjan – både dina och dina leverantörers
 • Utbilda, öva och informera

En omfattande säkerhetspalett

C2Solutions erbjuder en omfattande säkerhetspalett, från analys och rådgivning till utbildning och förvaltning. Vi är oberoende – något vi anser vara viktigt i vår rådgivande roll.

Oavsett om det handlar om att strukturera säkerhetsarbetet, ställa krav inför upphandling eller utkontraktering, analysera lagkrav, identifiera känslig information, genomföra sårbarhetsanalyser eller utbilda medarbetare, lämnar våra specialister expertråd och skapar trygghet.

Vi anpassar och skräddarsyr lösningar utifrån era specifika krav och behov. Vi formar en effektiv och trygg verksamhet hos våra kunder – på kort och lång sikt.

Våra specialistområden

Som specialister inom samhällsviktig sektor, har vi god kännedom om gällande branschpraxis, regelverk, standarder och styrningar.
Några av våra specialistområden är:

 • Analys – av nuläge, regelverk, hot, risker och sårbarheter
 • Kravhantering
 • Ledningssystem informationssäkerhet
 • Livscykelhantering och leveranskedjor
 • Auktorisation och ackreditering
 • Incident- och kontinuitetsplanering
 • Handböcker och utbildning

Vi erbjuder stöd inom regelverk så som Offentlighet och sekretesslagen (OSL), Säkerhetsskyddslagen (SSL), NIS2-direktivet (The Directive on security of network and information systems), Dataskyddsförordningen (GDPR), ISO27000-serien för systematiskt säkerhetsarbete och åtgärder samt regelverk inom NATO.

Roller som erbjuds är exempelvis informationssäkerhetsexpert, krav- och verksamhetsanalytiker, författningsexpert, rådgivare, utbildare och informationssäkerhetschef samt dataskyddsombud.

Så här fungerar det

Vi arbetar med verksamhetsbaserade informationssäkerhetstjänster indelade i följande steg:Steg 1

Analys av status, förutsättningar, behov och krav.Steg 2

Design av lämpliga åtgärder så som rutin, metod, regelverk och utbildning.Steg 3

Implementering av lösningar och åtgärder på både rådgivande- och utförandenivå.Steg 4

Uppföljning över tiden genom förvaltning, omvärldsbevakning, support, utbildning, revision och granskning.Steg 5

Rådgivning som ger proaktivt stöd och operativa åtgärder.

Investera i er säkerhet